Menu
Obec Řečany nad Labem
Řečany nad Labem

Oslava "850 let - Řečany nad Labem"

Erb Vladislav II.Přemyslovci_erbObec

ŘEČANY NAD LABEM

Děkuje všem, kteří se zúčastnili této milé události.

line

Co jste viděli a zažili...

Iluminovaný rámOslava 850 let Řečan nad Labem

 

Sobotní ráno, jako vystřižené z románu. Lehký, ještě pořád jarní déšť hrál na střechy Beethovenovu měsíční sonátu v rytmu staccato. Čas, kdy by se člověk nejradši otočil, zachumlal do peřin a spal dál. Nic nenasvědčovalo tomu, že v neděli bude první letní den, spíš to vypadalo jako 14. listopadu 1165, už chyběla jen ta ranní mlha.

Jenže psalo se datum 20. 6. 2015 a to byl dlouho očekávaný den „D“ pro Řečany. Pečlivě připravovaný, aby všechno klaplo a nic nepředvídaného se nestalo. A o tomto dni vám teď popovídám.

Krátce po deváté otevíráme obecní úřad, paní starostka se hned vrhá na úřadování i navzdory víkendovému datu. Je potřeba ještě zajistit a ověřit, zda všichni všechno vědí, kdo co má dělat. Pan Blažej přebírá technické záležitosti, příprava prezentace v obřadní místnosti běží… a než se stačíme rozkoukat, přicházejí první návštěvníci. Mraky se protrhaly, jakoby i počasí chtělo ukázat svojí vlídnou tvář a soucit s našimi prosbami o kousek slunce, pro zdárný průběh té milé události.Než se paní starostka stihne převléci do dobového, je plný úřad rodáků, známých i návštěvníků, kteří se o této události dověděli.

Oslava 850 let Řečany nad LabemLidé se potkávají, vzpomínají nad fotografiemi obce, u galerie s portréty starostů a předsedů MNV. Slyším vítání, některé shledání po letech. Lidi se zdraví a poznávají. Vzpomínky na dětství či časy, jak se tady žilo, kdo je koho rodina, kde bydlela a žila babička nebo tatínek. Vládne správná sváteční nálada, jako když se potká velká rodina.

Oslava 850 let Řečany nad LabemObrovský zájem o listování v kronikách, stojí se na ně fronta delší než na trdelník. V obřadní místnosti běží film z oslav výročí 800 let obce, pamětníci probírají fotbalový turnaj, jakou kdo měl levačku, kdo hrál... Radost pohledět na ty rozzářené tváře našich rodičů a prarodičů. Čas ale pokročil, je potřeba se přichystat na slavnostní průvod obcí a tak i navzdory krátkému intenzivnímu dešti se lidé pomalu rozcházejí do svých domovů, nebo jen tak na procházku obcí.

Oslava 850 let Řečany nad Labem

 

 

 

Přijíždějí pozvaní hosté, starostové z okolních obcí, pan farář Pilka a už tady máme i krále Vladislava II. s chotí. Následuje krátké přivítání paní starostkou a občerstvení a už se nasedá do připraveného autobusu, aby se stihnul začátek další části programu Za Borkem. I slunce nám ukázalo svojí hřejivou tvář a rozesmáté, určitě se nakazilo naší dobrou náladou, nás při tančení staročeských májí provází.

Trochu zlobí technika, no po chvilce odborného zásahu, už všechno šlape jako dědečkovi cibuláky. Tančí se máje, přijíždí paní senátorka a vše se v dobré obrací. Po odtančení se průvodu chtivý lid seřazuje. První hasiči ve svátečních uniformách s praporem obce a státní vlajkou, za nimi sokolové se svojí vlajkou a tanečníci v krojích.

Oslava 850 let Řečany nad Labem

Po nich už nakračuje dobová muzika Grál, která udává rytmus průvodu. Slyšíte bubny a středověké dudy, a správnou atmosféru dokresluje skupinka dobově oděných sličných dam a ctěných pánů. Dobovou skupinku uzavírají oděni ve zbroji ctihodní pánové Beřkovští ze Šebířova a kejklíři. V průvodu také vykračují dva nádherní kladrubáci osedlaní Městskou policí z Pardubic. Za nimi pak všechen lid řečanský, labětínský i přespolní.

Oslava 850 let Řečany nad LabemUlice Obránců míru ještě nezažila takovou slávu. Lidé lemují chodníky, mávají z oken svých příbytků, průvod nabírá na síle. Na křižovatce u Obecního domu už čekají další na příchod krále, ale dříve než se kočár s králem ukáže, nám svojí druhou tvář počasí nastavuje. Naštěstí jen lehká přeprška, ta nám radost z uvítání nezkazí. Král pronese pár vlídných slov, přípitek a vlna lidí následuje kočár ke kostelu.

Oslava 850 let Řečany nad Labem

Než se setkáme pod „vánočním stromem“ také kapky deště ustanou. Král odmění každého, kdo v dobovém kostýmu přispěchal. Odměnou je ručně vyrobená brož a královský glejt prokazující výjimečnost a pravost této ozdoby. Poté se král s doprovodem odebírá na vyvýšeninu u kostela, kde se s lidem řečanským a labětínským vítá. Jeho proslov síly a vážnosti nabývá. K lidu zde žijícímu vzhlíží, pochválí zdejší rozkvět vesnice, zavzpomíná na časy dávné a odkaz budoucím pokolením zanechává: „Ve známost proto všem přítomným a budoucím dáváme, na vědomost pro časy věčné, že zloba a závist nečistá místo své tu nenajdou. Čiňte toliko skutků ušlechtilých, jedině tak klidu a míru v zemi šťastné a krásné dojíti můžete. Na každém jednom jest – na vladaři, člověku urozeném i prostém, aby toliko rovně a poctivě konal, žil i pracoval. Tenkráte dobře bude všem…“

Královnin proslov k lidu se nese v duchu odkazu tradic a přání do budoucna: „na erbu tomto znaky mariánské vidíme liliové hůlky panně Marii náležející, jakož i dózu na masti, typický to atribut Máří Magdalény. Vidíme tu vůkol ale i notný kus práce poctivé, kterou jste byli vykonali, pročež přejeme vám nechť i v časech budoucích vísky vaše malebně vzkvétají; nechť vyplní se přání a předsevzetí konšelů, aby jeden každý poctivý nalezl tu dobrého místa pro život a k dobru, poctivosti a píli vychoval potomky své. Nechť zdraví a štěstí, jakož i spokojenost a láska všechny vás stále provázejí…“

Poté promlouvá pan farář Lubomír Pilka, děkuje za pozvání a vzpomíná na rokyOslava 850 let Řečany nad Labem minulé. Připomene, že život není jen starost, ale i plný radosti z maličkostí. Požehná lidu obecnímu: „Aby vám Pánbůh žehnal i dále, vám, vaším představeným i všem, světské vrchnosti abychom zde dobře žili. Děkujme Bohu za vše, co nám dává, za zdraví, lásku. Požehnání. Pánbůh zaplať…ať se tato oslava dnes vydaří.“

Po proslovech, paní starostka všem ještě jednou poděkuje za milá slova a odevzdá malé pozornosti, s pozváním, kdykoliv pojedou kolem, jsou zde vždy srdečně vítání. Za zvuku slavnostních fanfár scházejí schodištěm kostelním, a odjíždějí kočárem v čele průvodu na fotbalové hřiště, kde teprve vypukne všelidová veselice.

Oslava 850 let Řečany nad Labem

Dějství druhé

Královský kočár vykroužil kolečko, král s královnou zamávali lidu a odjeli v dáli. Lidé se rozprchli po hřišti, aby si prohlédli, co stánky nabízí. A že bylo na co koukat, krom jídla, pochutin různých jako pečené placky středověké, perníčky malované, sladkostí kam oko dohlédlo. I různá zdravá výživa, i koření vyhlášené. Samozřejmě trdelník to oblíbený, svojí řečanskou premiéru si užil pořádně. Fronta na něj se stála i hodinu, takový byl zájem, někteří byli i dvakrát. Pivo a medovina tekla proudem, neboť teplé a studené počasí se střídalo.

Pro pacholátka a nejen pro ně byli připraveny stánky s různými drobnostmi, dřevěnou zbrojí pro malé rytíře, šperky ručně vyrobené pro malé i velké dvorní dámy a princezny. Hrníčky nebo ozdoby keramické, dárečky pro své nejbližší.

Velkým lákadlem se stal historický kolotoč s obrovským zájmem a hroznem netrpělivých pacholátek, které toužili vyzkoušet jak to doopravdy lítá. Středověký stan neboli ležení, ctihodných pánů Beřkovských ze Šebířova se těšil velkému zájmu, i střelba z luku na terč a zkouška chladné zbroje. U kejklíře svůj talent a šikovnost vyzkoušet jste mohli. K Beřkovským a jejich vystoupení se ještě vrátíme později.

Na pódiu svůj proslov k lidu obecnímu rychtářka naše přednáší. Vzácné hosty hezky přivítala, paní senátorku Miluši Horskou, pana faráře Lubomíra Pilku, bývalé starosty obce i starostky a starosty sousedních obcí. Zajisté jste si také všimli vysokého rytíře v zeleném plášti s mečem po boku, to byl pan architekt Ondřej Doule se svojí přítelkyní, jeden z našich slavných rodáků, který na výstavbě budov obecních se podílí. Paní rychtářka v krátkém příspěvku připomněla historií obce, jak to kdysi bylo a jak se žilo zde. Pochválila rozvoj místních spolků a sdružení a vyzdvihla také naše seniory.
Vyslovila přání do budoucna: „Mým velkým přáním do budoucna je, aby se naše obec i nadále rozvíjela, abychom byli schopni zde pro nás vytvářet příjemné prostředí, ve kterém se nám bude dobře žít a byli jsme schopni vytvořit kvalitní podmínky pro seniory i naše děti, které jednou po nás budou naši obec přebírat a dále rozvíjet.“ A poděkovala všem zastupitelům, zaměstnancům a spolkům za velkou pomoc při organizaci a zabezpečení oslav. Poděkování také patřilo panu řediteli Národního hřebčína Kladruby nad Labem, že nám poskytl nádherný kočár hodný královské družiny v čele s čtyřspřežím koňů Generale Aversa, Favory Alta, Favory Albuza a Generalisimus Amiga. Všechno vznešený rod kladrubáků.

S přáním příjemných zážitků z oslav ukončila svůj kratičký proslov. Po paní starostce promluvil k lidu i pan místostarosta Miloš Švejk, také popřál všem příjemné zážitky a vyslovil poděkování i přání do budoucna. Poté starostka pozvala na pódium paní senátorku Miluši Horskou, poděkovala za vzácnou návštěvu a předala malý dárek s kyticí. A to by nebyla paní senátorka, kdyby také neměla přichystané překvapení pro naší starostku a to v podobě knihy J.A. Komenského – Orbis Pictus za její příkladný postoj k rozvoji vzdělávání v naší obci. Po zdvořilostech přišla na řadu drobná pozornost pro naše nejstarší občany u příležitosti oslav 850 let obce. Byla předána pamětní medaile nejstarší občance paní Anně Kroupové, která zanedlouho oslaví 96 let. Bohužel pan Josef Režný jako další oceněný, nejstarší muž obce, kterému bylo letos 90 let, se nedostavil, a proto mu tato plaketa bude předána později.Oslava 850 let Řečany nad Labem

Pak začalo veselí, na pódium vyběhli  zpěváčci - MYŠÁCI z místní ZŠ, kde jim byl předán symbolický šek na nákup nového profesionálního hudebního nástroje pro jejich další rozvoj talentu.  A Myšáci to radostí svými hlásky rozbalili a famózním výkonem si okamžitě získali publikum. Odměnou jim byl sladký dárek a potlesk nadšeného obecenstva. Jejich vystoupení zakončil papírový ohňostroj k nadšení drobotiny, která okamžitě po posledním rozletu konfet začala se sbíráním papírových pásků. Po Myšácích vystoupila jízdní jednotka Městské policie z Pardubic, která předvedla výcvik svých vraníků, pro použití v různých situacích a překážkách, které mohou nastat při hlídkách nebo zásazích. Mezitím se na pódiu připravila „Téměř divadelní společnost“ což je profesionální loutkové kočovné divadlo z Českých Budějovic, založené v roce 1997. V současné době je tvořena větším množstvím loutek a loutkovodičem Viktorem Pirošukem, jejich stvořitelem. Vynikajícím to bavičem. Měli jsme tu čest se s ním setkat již na první soutěži „Souboj ulic“. Vtáhne svým vystoupením do děje pohádky malé i velké, pobaví i poučí. Sklidil velký potlesk nadšených malých diváků i dospělých.

Po pohádce už nastoupila dobová muzika GRÁL, skvělý to doprovod našeho průvodu a zahráli nám několik středověkých písniček, úžasně rytmických. Bylo příjemné sledovat úžas a pobavení ve tvářích publika. Něco takové jsme tady v obci ještě neměli, fantasticky to dokreslilo atmosféru, kterou na nás dýchali melodie dávných dob. Moc nechybělo a došlo by i na tančení. Mezitím se za podiem připravoval muzikoterapeutický sbor MLIMA JUA, ze školy Svítání. Jejich rytmikou a tempem nasycené vystoupení, vtáhlo publikum do dálek peruánské etnické hudby. Bylo úžasné sledovat a vidět tyto nadšené hudebníky, kteří dokáží rozbušit srdíčka.

Oslava 850 let Řečany nad LabemPřekvapením jejich vystoupení, bylo zapojení paní senátorky. Ta skvěle „jamovala“ v rytmu melodií jižní Ameriky. Neuvěřitelný zážitek!

Trochu se nám zatáhlo, ale to neubralo na dobré náladě, kterou vytvořilo vystoupení MLIMA JUA. Než se spustil déšť, už byl na pódiu zpátky divadelník pan Pirošuk s pohádkou „O krásné Janičce“ I navzdory dešti, se malí diváci znovu rádi zapojili do průběhu pohádky. Děkujeme za příjemné chvilky. A jak to po dešti bývá, slunce svitlo v pravý čas, kdy sokolníci mohli své umění s dravci předvésti. Příjemné zpestření a ukázka pro všechny nadšené obdivovatele s možností společného fota s opeřenci.
Oslava 850 let Řečany nad Labem

Po ukázce létajících dravců, konečně toužebně očekávané vystoupení ctihodných pánů Beřkovských ze Šebířova. Předvedli své mistrovské dílo katovského umění pro dobrovolné spoluúčinkující, kteří si vyzkoušeli na vlastní kůži, nebo prstech, Oslava 850 let Řečany nad Labembolestné zážitky z doby temného středověku. Velice poučné. Poté krátká ukázka šermu a chladných zbraní s následnou praktickou ukázkou střelných zbraní, působivé! Mezitím se nám z pódia již ozývaly tóny dechovky a tak se rychle přeneseme do…

Oslava 850 let Řečany nad Labem

Dějství třetí a to hudební…

Oslava 850 let Řečany nad LabemNa pódiu českou polkou rozproudí krev v žilách starší generace VESELKA pana Kubeše. Do tance zvou páni i dámy, nálada je výborná, sbory pějí písničky známé. Na tvářích našich babiček a dědů, vidět je úsměv a v očích jejich, jiskřičky mladosti. Příjemná hodinka tance a zpěvu.

Oslava 850 let Řečany nad Labem

A po melodiích srdci blízkých starší generaci, nastupuje po nezbytných přípravách místní rocková kapela RIZIKO. Fanoušci okamžitě naplní prostor před pódiem a užívají si rockové scény, znějí nové songy i známé písničky. Do krve se vlévají kytarové riffy, publikum se dostává do varu. No ale jako všechno dobré končí, je potřeba v programu posunout se dál.
Oslava 850 let Řečany nad LabemNoc potemnělá nastává a překvapení pozdního večera vystoupení fireshow, žonglérství s plameny je skvělou tečkou za středověkou atmosférou dnešního příjemného dne. Sklidilo zasloužený potlesk nadšených diváků.

Po tomto vystoupení zbývá se jen rozloučit, hudbou pro dříve nebo později narozených, kterou nám do pozdních nočních hodin hrála kapela JET BEAT.

Příjemně prožitá slavnostní sobota 20. 6. 2015 s úžasnou atmosférou časů dávno minulých prolínající se s přítomností. V duchu rodinné pohody a setkání s příjemnými lidmi, kteří zde v Řečanech a Labětíně žijí, setkání s rodáky i přespolními, známými i neznámými. Děkujeme a na shledanou v roce 2065 při 900 letech. Nebo i dříve?


Slova napsal, do textu je vložil Miroslav Tkáč

Děkujeme!

Oslava 850 let Řečany nad Labem

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátky a výročí

Dnes je 21.6.2024

Svátek má Alois

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den květů
  • Evropský den hudby
  • Mezinárodní den trpaslíků

Zítra má svátek Pavla

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

GObec - mapový server

Gobec - Řečany nad Labem


O obci Řečany nad Labem s částí obce Labětín

Obec leží necelých 7 km západním směrem od Přelouče, uprostřed rozlehlých úrodných polí. Když projedete mostem nad nad řekou Labe, dostanete se ke Kladrubskému hřebčínu, který je prvním hřebčínem na světě zapsán na Seznamu památek světového dědictví UNESCO. Dominantou obce je románský kostel, který byl vysvěcen 14. Listopadu 1165 Panně Marii pražským biskupem Danielem I. za přítomnosti krále českého Vladislava II, jeho manželky Judity Durynské. Roku 1737 byla v oltáři nalezena listina svědčící o této události.

nahoru