Menu
Obec Řečany nad Labem
Řečany nad Labem

Obec Řečany nad Labem

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Obec Řečany nad Labem, (souborně obec, my, nás nebo naše) dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázalo se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnou příslušnou legislativou a právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávaní. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, nebo jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

 1. minimalizovat jejich nutný rozsah,
 2. chránit je a kontrolovat přístup k nim,
 3. vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.
   

Konkrétní zásady a postupy při zpracování.

1. Předmět:

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní́, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během své činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu povinností obce v rámci přenesené i samostatné působnosti, nebo při nákupu zboží, služeb, při uzavíraní smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo návštěvách a používání našich webových stránek.

2. Správce osobních údajů:

Obec Řečany nad Labem, 1. máje 66, 533 13 Řečany nad Labem

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:Bc. Miroslav Tkáč, email: obec@recanynadlabem.cz

V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obracejte na Pověřenou osobu způsobem uvedeným zde: Elektronická podatelna

3. Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • Adresní a identifikační údaje
 • Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
 • Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
 • Informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku jako jsou kamerové záznamy

Jedná se například o: Adresa místa trvalého pobytu; Adresy předchozích míst trvalého pobytu; Datová schránka; Datum narození; Datum, místo, okres a stát uzavření manželství; Datum, místo, okres a stát vzniku partnerství; Doklady o důchodu; Doklady o vzdělání; Doručovací adresa; Email; Invalidita, zdravotní znevýhodnění; Jméno, popřípadě jména; Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte; Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; Místo a okres narození; Místo narození; Místo pobytu; Obsah rozsudku soudu; Omezení svéprávnosti; Podpis; Pohlaví; Popisné údaje na záznamovém zařízení: vzhled, činnost, doba, audio záznam; Předchozí zaměstnavatel; Rodinný stav; Rodné číslo; Stát narození; Státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a data jejich nabytí nebo pozbytí; Státní příslušnost; Stav; Telefon; Titul; Trvalé bydliště; Údaje o opatrovníkovi; Údaje o oprávněné osobě; Zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu; Zdravotní pojišťovna; Zdravotní prohlídky a další údaje.

4. Právní základ pro zpracovaní osobních údajů:

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Mezi základní právní akty patří: 128/2000 Sb. - Zákon o obcích (obecní zřízení); 500/2004 Sb. – Správní řád; 89/2012 Sb. – Zákon občanský zákoník; 134/2016 Sb. – Zákon o zadávání veřejných zakázek; 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím; 634/2004 Sb. – Zákon o správních poplatcích; 250/2000 Sb. – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; 250/2016 Sb. – Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a další sektorová legislativa.
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
   
5. Účel zpracovaní:
 • plnění povinností v přenesené a samostatné působnosti obce, včetně poskytování informací
 • plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci obce a obecního úřadu
 • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednaní se smluvními stranami
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, systémů a rovněž ochrana obce proti podvodům a v soudních sporech
 • správa našich každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek, vedení obecního úřadu, audit, kontrola, vykazovaní a dodržování právních předpisů
   
6. Příjemci osobních údajů:
 • Dle požadavků zákona: Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazovaní zákona a agenturám, v rozsahu vyžadovaným zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků
 • Třetí strany: Veškeré zpracovávaní těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů a bude v souladu s původními účely.
   
7. Uchovávání:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

 8. Ochrana osobních údajů:

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů: Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přistup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávaní jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

Způsob ochrany osobních údajů zpracovávaných v zastoupení centrálních orgánů veřejné správy (kdy působíme jako zpracovatel dat): V některých případech zpracováváme osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme je ani nepředáváme dále k vlastním účelům. Udržujeme kontroly bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana Vašich údajů. Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů správce nebo za účelem výkonu svěřených agend.

9. Naše webové stránky:

Soubory cookie, využití dat a podobné nástroje

 • Když navštívíte naše webové stránky, můžeme automaticky shromažďovat určité informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a protokoly serveru. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.
 • Cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače e nebo jiného zařízení. Soubory cookies můžeme používat k zefektivnění používání webových stránek a rovněž k přizpůsobení preferencí procházení́ a zlepšení́ funkce našich webových stránek. Soubory cookie je možné používat k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou používány naše webové stránky, k analytickým účelům. Existují dva druhy souborů cookie: soubory cookie relace, které jsou z vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky, a trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po delší dobu, nebo dokud je ručně neodstraníte.
 • V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky (údaje o použití). Mezi tyto údaje patří mimo jiné název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku, web, který jste navštívili před příchodem na naši webovou stránku, a webová stránka, kterou navštívíte po opuštění našeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Údaje o používání webu můžeme sledovat a využívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí, nebo k bezpečnostním účelům.
 • Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookie zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookie nebo tyto technologie.
   

Propojené stránky:

 • Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky naše společnost není povinna hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili s podmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.
   

Sociální média:

 • Naše stránky mohou obsahovat odkazy na aplikace sociálních médií nebo služby, které Vám umožňují sdílet obsah s ostatními uživateli. Jakékoli osobní nebo jiné údaje, které vložíte do jakékoli aplikace sociálních médií, mohou jiní uživatelé těchto aplikací přečíst, shromažďovat a používat, přičemž nad těmito jinými uživateli nemáme žádnou kontrolu. Z tohoto důvodu neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv použití, zneužití či jiné neoprávněné nakládání s jakýmikoliv osobními údaji nebo jinými informacemi, které vložíte do jakékoliv aplikace sociálních medií, ze strany ostatních uživatelů.
   

Tlačítka sociálních sítí:

 • Používáme rovněž tlačítka sociálních sítí, která uživatelům umožňují webové stránky sdílet nebo je ukládat do záložek. Jedná se o tlačítka, která odkazují na stránky sociálních sítí provozované třetími stranami, které mohou načítat údaje o Vašich aktivitách na internetu včetně našich webových stránek. Pročtěte si prosím podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů těchto internetových stránek, abyste přesně porozuměli tomu, jak tyto stránky Vaše údaje využívají, a zjistili, jak můžete ukládání těchto údajů zamezit nebo jak je můžete vymazat.
   

Externí webové služby:

 • Pro zobrazení obsahu našich webových stránek, například pro zobrazení obrázků či přehrávání videí, někdy využíváme externích webových služeb. Stejně jako v případě tlačítek sociálních sítí nejsme schopni těmto externím stránkám či doménám zabránit, aby shromažďovaly údaje o tom, jak využíváte obsah vložený na naše webové stránky.
   

Děti:

 • Naše webové stránky nejsou primárně zaměřeny na děti. Nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí ani k prodeji dětem. Zjistíme-li, že dítě poskytlo své osobní údaje prostřednictvím některého z našich webů, tyto údaje ze svých systémů odstraníme.
   

Služba Google Analytics:

 • Na našich webových stránkách nepoužíváme službu Google Analytics která slouží ke shromažďování informací o on-line aktivitách uživatelů na webových stránkách.
10. Vaše práva:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva

 • na přístup k osobním údajům,
 • jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud byl souhlas odvolán,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit:

 • ústně – v sídle organizace
 • písemně – osobně v sídle organizace nebo poštou na adresu sídla organizace
   

Obecní úřad Řečany nad Labem - úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí:          8:00-12:00 13:00-17:00
Středa:           8:00-12:00 13:00-17:00

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u Dozorového orgánu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

11. Souhlas a jeho odvolání:

Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu, jak je uvedeno v tomto dokumentu. V případech, kdy tak nevyžaduje platný zákon, budete požádáni o udělení výslovného souhlasu.

Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu kontaktováním Pověřené osoby pro práva subjektů údajů.

12. Automatizované rozhodování:

Neprovádíme automatizované rozhodování.

13. Kontaktní možnosti:

Bude-li s námi chtít komunikovat ve věcech týkajících se soukromí, nebo v případě dotazů, připomínek nebo stížností, se obraťte na Pověřenou osobu způsobem uvedeným zde Elektronická podatelna

14. Úpravy dokumentu Informace o ochraně osobních údajů:

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

 

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 25.5.2018

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

GObec - mapový server

Gobec - Řečany nad Labem


O obci Řečany nad Labem s částí obce Labětín

Obec leží necelých 7 km západním směrem od Přelouče, uprostřed rozlehlých úrodných polí. Když projedete mostem nad nad řekou Labe, dostanete se ke Kladrubskému hřebčínu, který je prvním hřebčínem na světě zapsán na Seznamu památek světového dědictví UNESCO. Dominantou obce je románský kostel, který byl vysvěcen 14. Listopadu 1165 Panně Marii pražským biskupem Danielem I. za přítomnosti krále českého Vladislava II, jeho manželky Judity Durynské. Roku 1737 byla v oltáři nalezena listina svědčící o této události.

nahoru